Co můžete vyhrát:

4x zájezd do Osla na zápas Norsko–Česko,

40x dres České Reprezentace

Soutěž začíná dne 19. 4. 2017

Pravidla soutěže

„Pojeď fandit nároďáku“

„KUPTE JAKÉKOLIV 3 PRODUKTY

Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lays

A VYHRAJTE

Víkend v Oslu pro 2 osoby vč. dvou vstupenek na zápas

Norsko – Česko

nebo dres České reprezentace

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže
„Pojďte fandit nároďáku“
(dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 19. 4. 2017 00:00:01 hod. do 17. 5. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím všech prodejen Albert Hypermarket a Albert Supermarket, na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Kompletní seznam prodejen naleznete v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel.

3) Účastník soutěže:

Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

4) Účast v soutěži:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 19.4. 00:00:01 hod. do 17.5.2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně tři libovolné produkty prodávané pod zn.: Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lays (dále jen „soutěžní výrobky“), v libovolné kombinaci (tedy stejné či i rozdílné výrobky), a to výhradně v místě konání soutěže resp. v jakékoli prodejně Albert Hypermarket nebo Albert Supermarket na území České republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

b) Následně soutěžící v době trvání soutěže provede na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/ahold registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že vyplní do zde umístěného formuláře:
požadované kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail
požadované údaje ze soutěžní účtenky: ID číslo nebo variabilní symbol účtenky, datum a čas nákupu

ticket-image

a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

c) Okamžikem doručení soutěžní registrace do soutěže, je soutěžící zařazen do soutěže.

Nákup soutěžních výrobků, resp. produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays, a odeslání (resp. doručení) soutěžního formuláře musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 19. 4. 2017 00:00:01 hod. do 17.5.2017 23:59:59 hod. V případě, že soutěžící na www.fotbal-pepsi.cz/ahold nesplní podmínky soutěže, nákupy provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo neprovede platně svou registraci, nebude do soutěže zařazen.

Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude uveřejněno na www.fotbal-pepsi.cz/ahold v případě, že se stanou výherci v soutěži.

Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup minimálně tří produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays v termínu konání soutěže, v prodejnách Albert Hypermarket nebo Albert Supermarket v libovolné kombinaci). Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 7 nebo 104 soutěžních výrobků, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednou.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

5) Určení výherců a výhry v soutěži:

Do soutěže je vloženo celkem 44 ks výher:

4x víkend v Oslu pro 2 osoby se vstupem na zápas Norsko - Česko
Výherce či osoba obdarovaná resp. osoba, které výherce výhru s písemným souhlasem pořadatele a zadavatele soutěže daroval, a taktéž i doprovod si musí zajistit vstup do Osla na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost, a je povinen si jej zajistit před odletem do Osla. Pořadatel, zadavatel ani pořadatel zájezdu není v žádném případě odpovědný za jakékoliv možné či vzniklé problémy s úřady Norska či odmítnutí vstupu na území Norska.

Výherce je povinen oznámit pořadateli dle jeho pokynů údaje o své osobě (případně osobě obdarované) a doprovodu, a to zejména jméno, příjmení, adresu a případně další údaje nutné pro realizaci výhry (výherce bere na vědomí, že nesdělení těchto údajů může mít za následek nemožnost čerpání výhry). Výherce či osoba obdarovaná také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.

Termín výhry tj. zájezdu je pevně dán a výherce či osoba obdarovaná si jej nemůže vybrat. Pořadatel, zadavatel ani pořadatel zájezdu nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka výhry vzniklé v místě realizace výhry.

Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu zájezdu. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele.

Účastníkem zájezdů v rámci výhry víkend v Oslu se tak mohou stát i osoby mladší 18ti let, s jejichž účastí na čerpání výhry v rámci ceny vyslovili jejich rodiče (zákonní zástupce) svůj předchozí písemný souhlas. Výherce, nebo osoba, které výherce výhru daroval, musí být starší 18ti let, bude osobu mladší 18 let doprovázet a prohlašuje, že nese plnou odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu a zdraví (za svou osobu i osobu mladší 18 let), s tím, že odpovídá i za získání jednotlivých souhlasů od zákonných zástupců osoby mladší 18 let. V průběhu zájezdu pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za výherce či jeho doprovod.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, obdarovaným či druhým účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny pořadatele, zadavatele či pořadatele zájezdu. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

Zájezd do Osla obsahuje:
Leteckou dopravu Praha – Oslo a Oslo - Praha pro dvě osoby
Odlet z Prahy do Oslo: 9.6. 2017 12:30, Odlet zpět z Osla do Prahy: 11.6.2017 8:20
Letecká společnost Norwegian, třída economy
Transfer z letiště na hotel v den příletu a z hotelu na letiště v den odletu
Setkání s vybranými hráči České fotbalové reprezentace. Hráči na osobní setkání budou vybráni dle aktuální situace manažerem fotbalové reprezentace (výherce tedy není oprávněn jakkoliv do výběru hráčů zasahovat).
Návštěva oficiálního tréninku České fotbalové reprezentace
2 vstupenky na zápas Norsko - Česko
Ubytování na 2 noci  ve First hotelu Milenium 4* v dvoulůžkovém pokoji se snídaní
2 denní jízdenku na MHD, doprovod agenturního průvodce, pojištění CK proti úpadku
Kompletní cestovní pojištění
Součástí zájezdu není připojištění zavazadel ani jakékoliv jiné náklady na dopravu nebo stravování nezahrnuté v popisu zájezdu.
40 x dres České fotbalové reprezentace, vel. L
(dále jen „výhra“).

Výherce vyhrává 1 kus jedné z těchto výher.

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. Šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud se svou registrací strefí do okamžiku šťastné chvilky.

Po dobu trvání soutěže je určeno celkem 44 Šťastných chvilek, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.

Seznam šťastných chvilek, s určením jejich času a o jakou výhru se jedná je předem určen a je uzamčen u pořadatele akce.

Ke každé jedné Šťastné chvilce je také přiřazena konkrétní jedna výhra.

Po doručení soutěžní registrace soutěžícího resp. řádném vyplnění všech potřebných informací do webového formuláře na webu www.fotbal-pepsi.cz/ahold a po zadání údajů z účtenky a jeho doručení do soutěže, bude soutěžícímu automaticky zobrazena zpráva s potvrzením výhry a informací o jakou výhru se jedná nebo s vyvrácením výhry (tedy, že účast nebyla výherní).

O výherci rozhoduje vždy čas doručení soutěžní registrace (s údaji z účtenky) do systému webového rozhraní pořadatele soutěže.

Čas se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu www.fotbal-pepsi.cz/ahold.

Pokud nebude ve Šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nestrefí do konkrétní Šťastné chvilky, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci resp. formulář s údaji z účtenky odeslal v nejbližším možném termínu po okamžiku určené Šťastné chvilky.

Všechny Šťastné chvilky jsou určené ve formátu např.11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina) : 11 (setina vteřiny).

Výherci budou zároveň kontaktováni telefonicky na telefonní číslo, které uvedli v registraci do soutěže. Nejpozději však do 31. 5. 2017, 17. hodiny. Výherce bude po telefonu vyzván, aby nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (ověřenou kopii) účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži, a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilky zasílat prostřednictvím doporučené pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

Výherci dále v soutěžní zásilce společně s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou doručovací adresu na území České republiky si přejí výhru zaslat.

Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do konce července 2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, s tím, že tento postup bude opakován max. dvakrát.

Výhry (věcné výhry a poukaz na zájezd s instrukcemi) budou výhercům doručeny prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní/balík.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí dané šťastné chvilky, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

1) Obecná ustanovení

a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová adresa soutez@4pap.cz. Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

c) Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

e) Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení výher.

f) Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

g) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

h) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

i) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli anebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

j) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel anebo pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

k) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

l) Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní registrace, souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

m) Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

n) Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

o) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

p) Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

q) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

r) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

s) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.fotbal-pepsi.cz/ahold.

V Praze 8.2.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

Příloha č. 1. Kompletní seznam prodejen Albert Hypermarket nebo Albert Supermarket na území České republiky

Název prodejny, Ulice, Číslo popisné, Město

Albert 504 Adamov
Nádražní
42
Adamov

Albert 641 Beroun
Husovo nám.
66
Beroun

Albert 182 ČSAD Blansko
Nádražní
2318/4
Blansko

Albert 441 Blansko
Rožmitálova
517
Blansko

Albert 393 Bohumín
Československé armády
499
Bohumín

Albert 612 Boskovice
Komenského
530
Boskovice

Albert 710 Brno Bystrc
28. dubna 2
Brno

Albert 2 Brno Bohunice
Dlouhá 1
Brno

Albert 4 Brno Bystrc
Ečerova
2a/1148
Brno

Albert 1 Brno Lesná
Halasovo nám.
5/805
Brno

Albert 17 Brno Královo Pole
Hrnčířská
573/6
Brno

Albert 16 Brno Slatina
Jihomoravské nám.1
Brno

Albert 537 Brno Kamechy
Kamechy
Brno

Albert 714 Brno Královo Pole
Kosmova 1
Brno

Albert 409 Brno Starý Lískovec
Kurská 9
Brno

Albert 427 Brno Kohoutovice
Libušina 6
Brno

Albert 715 Brno Kohoutovice
Libušina třída 5
Brno

Albert 3 Brno Líšeň
Masárova 9
Brno

Albert 9 Mendlovo nám. Brno
Mendlovo nám.15a
Brno

Albert 410 Brno Černá Pole
Merhautova 214
Brno

Albert 12 Brno Šlapanice
Nádražní 1156
Brno

Albert 858 Brno OC Letmo
Nádražní 2a
Brno

Albert 716 nám. Svobody Brno
náměstí Svobody 16
Brno

Albert 669 Brno Líšeň
Novolíšeňská
15/2805
Brno

Albert 622 Brno Vinohrady
Pálavské nám.
4102/1
Brno

Albert 18 Brno Nový Lískovec
Petra Křivky 1A
Brno

Albert 15 Brno Židenice
Stará Osada 15
Brno

Albert 711 Brno Bohunice
U pošty 12
Brno

Albert 718 Brno Veveří
Veveří 40
Brno

Albert 429 Brno Bystrc
Vondrákova 13a
Brno

Albert 712 Brno Černovice
Cornovova 2
Brno 2

Albert 119 Břeclav
J.Palacha 3197
Břeclav

Albert 720 Bystřice n. Perštýnem
Náměstí TGM 8
Bystřice nad Pernštejnem

Albert 482 Bystřice n. Perštýnem
Zahradní 164
Bystřice nad Pernštejnem

Albert 156 Bystřice pod Hostýnem
6.května 4
Bystřice pod Hostýnem

Albert 523 Čelákovice
nám.5.května 1649
Čelákovice

Albert 524 Černošice
Karlštejnská 1054
Černošice

Albert 853 Česká Lípa
Bardějovská 3268
Česká Lípa

Albert 637 České Budějovice
Milady Horákové 1498
České Budějovice

Albert 529 České Budějovice
Pekárenská 1212/4
České Budějovice

Albert 642 České Budějovice
Suchovrbenské nám. 2
České Budějovice

Albert 450 Děčín
Kamenická 232
Děčín

Albert 588 Domažlice
Náměstí Míru 101
Domažlice

Albert 398 Frenštát p. Radhoštěm
Záhuní 341
Frenštát pod Radhoštěm

Albert 369 Frýdek Místek
1. máje 155
Frýdek-Místek

Albert 386 Frýdek Místek
Stará cesta 91
Frýdek-Místek

Albert 724 Frýdlant n. Ostravicí
Hlavní 1485
Frýdlant nad Ostravicí

Albert 390 Havířov
Dlouhá 97a
Havířov

Albert 388 Havířov
Gen. Svobody 5
Havířov

Albert 115 Hodonín
Nám. T. G. Masaryka 255/257
Hodonín

Albert 564 Holešov
Tovární 511
Holešov

Albert 614 Holice
náměstí TGM 153
Holice v Čechách

Albert 488 Horažďovice
Plzeňská 263
Horažďovice

Albert 557 Hradec Králové
E. Beneše 1797/1d
Hradec Králové

Albert 556 Hradec Králové
F. Šrámka 1512
Hradec Králové

Albert 725 Hradec Králové
M.Horákové 327
Hradec Králové

Albert 559 Hradec Králové
Svitavská 1814/2
Hradec Králové

Albert 726 Hrádek n. Nisou
Liberecká 642
Hrádek nad Nisou

Albert 124 Hranice
tř.1.máje 1729
Hranice na Moravě

Albert 113 Hulín
Záhlinická 1059
Hulín

Albert 140 Chropyně
Moravská 725
Chropyně

Albert 451 Jablonec n. Nisou
Na Vršku 6
Jablonec nad Nisou

Albert 428 Jablůnkov
Nádražní 40
Jablunkov

Albert 8728 Jesenice u Prahy
Budějovická 371
Jesenice u Prahy

Albert 122 Jeseník
Dukelská 2
Jeseník

Albert 155 Jihlava
Brtnická 7
Jihlava

Albert 730 Jihlava
Březinova 62
Jihlava

Albert 731 Jihlava
Kollárova 17
Jihlava

Albert 732 Jihlava
Masarykovo náměstí 68
Jihlava

Albert 586 Kadaň
Na Průtahu 1856
Kadaň

Albert 8472 Kaplice
Omlenická 853
Kaplice

Albert 659 Karlovy Vary
Horova 1223/1
Karlovy Vary

Albert 466 Kladno
nám. Sítná 3106
Kladno

Albert 646 Kladno
Obránců míru 2427
Kladno

Albert 656 Kojetín
Olomoucká
Kojetín

Albert 396 Kopřivnice
Záhumenní 351/3b
Kopřivnice

Albert 476 Kraslice
Svatopluka Čecha 1913
Kraslice

Albert 859 Kroměříž
Albertova 3304
Kroměříž

Albert 130 Kroměříž
Sídl. Oskol 3711
Kroměříž

Albert 517 Kuřim
nám. 1 května
Kuřim

Albert 525 Kutná Hora
Masarykova 187
Kutná Hora

Albert 618 Lanškroun
T.G.Masaryka 167
Lanškroun

Albert 489 Letovice
Českobratrská 2
Letovice

Albert 651 Liberec
Dobiášová 1008
Liberec 6

Albert 479 Litomyšl
Na Bělidlech 1059
Litomyšl

Albert 480 Litovel
Sídliště Vítězná 173/1A
Litovel

Albert 565 Louny
Osvoboditelů 2700
Louny

Albert 591 Luhačovice
Masarykova 200
Luhačovice

Albert 484 Milevsko
Písecké předměstí 1393
Milevsko

Albert 553 Mladá Boleslav
J. Palacha 1229
Mladá Boleslav

Albert 417 Mníšek pod Brdy
Nám. Svobody 32
Mníšek p. Brdy

Albert 175 Moravský Krumlov
Znojemská 362
Moravský Krumlov

Albert 460 Most
Topolová 1513
Most

Albert 486 Náchod
Bratří Čapků 1764
Náchod

Albert 593 Nejdek
Náměstí Karla IV. 1245
Nejdek

Albert 535 Neratovice
28. října 919
Neratovice

Albert 474 N. Město n. Metují
T.G.Masaryka 2001
Nové Město nad Metují

Albert 404 Olomouc
Foerstrova 10
Olomouc

Albert 401 Olomouc
Jánského 22
Olomouc

Albert 220 Olomouc
Kosmonautů 27
Olomouc

Albert 667 Olomouc
Třída Svobody 31
Olomouc

Albert 219 Olomouc
Zíkova 1
Olomouc

Albert 736 Opava
Holasická 2
Opava

Albert 855 Opava Breda
U Frotny 49/10
Opava

Albert 387 Orlová
Orlová 944
Orlová

Albert 383 Ostrava Poruba
1. čs. arm. sboru 1333
Ostrava

Albert 381 Ostrava
30. dubna 3A
Ostrava

Albert 385 Ostrava Zábřeh
A. Gavlase 1
Ostrava

Albert 378 Ostrava Hrabůvka
Dr. Martínka 10
Ostrava

Albert 469 Ostrava Poruba
L.Podéště 1969
Ostrava

Albert 467 Ostrava Výškovice
Předškolní 4
Ostrava

Albert 384 Ostrava Zábřeh
Tylova 1
Ostrava

Albert 375 Ostrava-Pustkovec
V. Vacka 6043/23
Ostrava

Albert 382 Ostrava Přívoz
Nádražní 147
Ostrava 1

Albert 180 Otrokovice
Sídl. Trávníky 2
Otrokovice

Albert 595 Pacov
Žižkova 894
Pacov

Albert 552 Pardubice
J. Zajíce 717
Pardubice

Albert 477 Plzeň
Gerská 2004
Plzeň

Albert 632 Plzeň
K. Steinera 7
Plzeň

Albert 615 Plzeň
Koterovská 47
Plzeň

Albert 739 Plzeň
Lidická 35
Plzeň

Albert 536 Plzeň
Na Chmelnici
Plzeň

Albert 567 Plzeň
Radčická 2
Plzeň

Albert 558 Poděbrady
Na Valech 54
Poděbrady

Albert 624 Praha 5 Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1269
Praha

Albert 863 Praha 1 OC Florentinum
Na Florenci 15
Praha 1

Albert 617 Praha 1
Na Můstku 16
Praha 1

Albert 531 Praha 1 Palladium
Náměstí republiky 1
Praha 1

Albert 625 Praha 1 Kotva
Náměstí republiky 8
Praha 1

Albert 759 Praha 1
Rytířská 10
Praha 1

Albert 743 Praha 1 Dům potravin
Václavské náměstí 59
Praha 1

Albert 749 Praha 1 Krone
Václavské náměstí 21/831
Praha 1

Albert 532 Praha 4
Bratislavská 2
Praha 10

Albert 576 Praha 10
Goyova 2239
Praha 10

Albert 540 Praha 10
Plk.Mráze 1182
Praha 10

Albert 760 Praha 10
Topolová 2915
Praha 10

Albert 655 Praha 10
Tuklatská 2104
Praha 10

Albert 765 Praha 10
V Předpolí 21
Praha 10

Albert 578 Praha 10 Horní Měcholupy
Veronské nám. 403
Praha 10

Albert 581 Praha 3
Hradecká 3
Praha 2

Albert 527 Praha 2
Karlovo náměstí 298
Praha 2

Albert 768 Praha 2 Vinohradkský pav
Vinohradská 50
Praha 2

Albert 526 Praha 3 Vinohrady Sen
Vinohradská - Palác Flora 149
Praha 2

Albert 542 Praha 3
Koněvova 2502
Praha 3

Albert 769 Praha 3 Bezovka
Ondříčkova 39
Praha 3

Albert 767 Praha 3
Vinohradská 90
Praha 3

Albert 744 Praha 4
Arkalycká 757
Praha 4

Albert 741 Praha 4
Brandlova 1599
Praha 4

Albert 548 Praha 4
Budějovická 1125
Praha 4

Albert 572 Praha 4 Spořilov
Hlavní 2459
Praha 4

Albert 611 Praha 4
Krejnická 2021
Praha 4

Albert 580 Praha 4
Leopoldova 580
Praha 4

Albert 607 Praha 4
Libušská 400
Praha 4

Albert 861 Praha Lhotka
Mariánská 1000/14
Praha 4

Albert 538 Praha Na Strži
Na Strži Praha 4

Albert 754 Praha 4
Novodvorská 434
Praha 4

Albert 755 Praha 4
Obchodní náměstí 1590
Praha 4

Albert 544 Praha 4
Papírníkova 627
Praha 4

Albert 518 Praha 12 Modřany
Rilská 3174/6
Praha 4

Albert 748 Praha 4
Štůrova 1283/4
Praha 4

Albert 543 Praha 4 Jasná
Zdislavická 963
Praha 4

Albert 603 Praha 4 Filadelfie
Želetavská 1525/1
Praha 4

Albert 766 Praha 5
Drimlova  
Praha 5

Albert 582 Praha 5
Högerova 1098
Praha 5

Albert 585 Praha 5
Mukařovského 1986
Praha 5

Albert 545 Praha 5
Nám.osvoboditelů 1372
Praha 5

Albert 583 Praha 5 Zlatý Anděl
Plzeňská 344
Praha 5

Albert 574 Praha 5 Nové Butovice
Sluneční Nám. 2567/8
Praha 5

Albert 763 Praha 5
U Šalamounky 2664/2
Praha 5

Albert 502 Praha 6
Čsl. armády 826
Praha 6

Albert 752 Praha 5
Makovského 1219
Praha 6

Albert 575 Praha 5
Makovského 1349
Praha 6

Albert 742 Praha 6
Matějská 76
Praha 6

Albert 569 Praha 7
Schnirchova 15
Praha 7

Albert 644 Praha 7
U Průhonu 13
Praha 7

Albert 546 Praha 8
K Ládví 344
Praha 8

Albert 753 Praha 8 metro Kobylisy
Klapkova 26
Praha 8

Albert 568 Praha 8 Karlín
Křižíkova 44
Praha 8

Albert 761 Praha 8 Nisa
Mazurská 488
Praha 8

Albert 746 Praha 8 Invalidovna
Molákova 578/614
Praha 8

Albert 604 Praha 8
Sokolovská 394/17
Praha 8

Albert 570 Praha 8 Kobylisy
Střelničná 1660
Praha 8

Albert 762 Praha 8
Trousilova 2/1031
Praha 8

Albert 750 Praha 8
U Libeňského pivovaru 63
Praha 8

Albert 571 Praha 8
Zhořelecká 1514
Praha 8

Albert 577 Praha 9
Breitcetlova 771/6
Praha 9

Albert 539 Praha 9
Ciglerova 1139
Praha 9

Albert 856 Praha Jahodnice
Českobrodská 733
Praha 9

Albert 860 Praha Letňany
Frýdecká 440
Praha 9

Albert 745 Praha 9 Trio
Chodovická 2311
Praha 9

Albert 764 Praha 9 Rohožník
Malešovská 1652
Praha 9

Albert 609 Praha 9
Pod Harfou 938/933
Praha 9

Albert 186 Prostějov
Vrahovická Prostějov

Albert 372 Přerov
Bayerova 646/3
Přerov

Albert 135 Přerov
Želátovská
Přerov

Albert 454 Příbram
Čs. armády 142
Příbram

Albert 645 Příbram
Školní 52
Příbram

Albert 770 Rokycany
N.Němcové 960
Rokycany

Albert 619 Roztoky u Prahy
Tyršovo náměstí 619
Roztoky

Albert 370 Rožnov pod Radhoštěm
Nám. T. G. Masaryka 45
Rožnov p. Rad.

Albert 187 Rožnov pod Radhoštěm
Svazarmovská Rožnov pod Rad.

Albert 857 Říčany
Barákova 237/8
Říčany

Albert 587 Semily
Riegrovo náměstí 59
Semily

Albert 533 Slavičín
Osvobození 54
Slavičín

Albert 610 Sušice
Hrádecká 31
Sušice

Albert 505 Sušice
Masarykova 23
Sušice

Albert 520 Svitavy
Nám. Míru 95
Svitavy

Albert 397 Štermberk
Nádražní 2356/21
Šternberk

Albert 392 Šumperk
E. Beneše 5
Šumperk

Albert 391 Šumperk
Temenická 42
Šumperk

Albert 639 Tábor
9. května 2886
Tábor

Albert 399 Tachov
Zámecká 4
Tachov

Albert 862 Teplice OC Fontána
U divadla
Teplice

Albert 602 Tišnov
Nádražní 1917
Tišnov

Albert 851 Třebíč
Kpt. Jaroše 1136
Třebíč

Albert 403 Třebíč
Modřínová 694
Třebíč

Albert 613 Třešť
Revoluční 6/1206
Třešť

Albert 110 Uherské Hradiště
Štěpnická 1159
Uherské Hradiště

Albert 112 Uherské Hradiště
Velehradská 1206
Uherské Hradiště

Albert 640 Uničov
Dukelská 1157
Uničov

Albert 447 Ústí nad labem
Seifertova 570
Ústí nad Labem

Albert 515 Ústí nad Orlicí
ul. Lachmana 1440
Ústí nad Orlicí

Albert 373 Valašské Meziříčí
B. Němcové 41
Valašské Meziříčí

Albert 371 Valašské Meziříčí
Z. Fibicha 56
Valašské Meziříčí

Albert 185 Vizovice
Náměstí 1069
Vizovice

Albert 514 Vlašim
Komenského 530
Vlašim

Albert 485 Vodňany
Nádražní 1215
Vodňany

Albert 487 Vrbno pod Pradědem
Jesenická 575
Vrbno pod Pradědem

Albert 374 Vsetín
Smetanova 971
Vsetín

Albert 421 Vysoké Mýto
Žižkova 1
Vysoké Mýto

Albert 774 Vyškov
Hraničky 34
Vyškov

Albert 470 Zábřeh na Moravě
Severovýchod 5
Zábřeh

Albert 123 Zlín
Okružní 4701
Zlín

Albert 116 Zlín
T. Bati 4047
Zlín

Albert 161 Žďár nad Sázavou
Horní 6
Žďár nad Sázavou

Albert 605 Ždírec nad Doubravou
Nad řekou 618
Ždírec nad Doubravou

Soutěž již proběhla a je ukončena!