Odpovězte na otázku:

„Proč by Vaše dítě mělo vyhrát účast

ve Fotbalové škole Petra Čecha?“

a můžete vyhrát:

5x Účast pro 1 dítě ve Fotbalové škole Petra Čecha

20x sportovní taška Puma

Soutěž začíná dne 26. 4. 2017

Pravidla soutěže

„Trénuj jako Petr Čech“

„KUPTE JAKÉKOLIV 2 PRODUKTY

Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain dew nebo Lay‘s

A VYHRAJTE

Účast pro 1 dítě ve Fotbalové škole Petra Čecha NEBO sportovní tašku Puma!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Trénuj jako Petr Čech“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 26.4.2017 00:00:01 hod. do 23.5.2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím všech prodejen BILLA, provozovaných společností BILLA, spol. s r. o., IČ: 00685976, na území České republiky, (dále jen „místo konání soutěže“). Kompletní seznam prodejen BILLA naleznete v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel (dále jen „prodejna BILLA“).

3) Účastník soutěže:

Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky, starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

4) Účast v soutěži:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 26.4.2017 00:00:01 hod. do 23.5.2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně dva libovolné produkty prodávané pod zn.: Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain dew nebo Lay‘s (dále jen „soutěžní výrobky“) v libovolné kombinaci (tedy stejné či i různé výrobky), a to výhradně v místě konání soutěže resp. v jakékoli prodejně Billa na území České republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

b) Následně soutěžící v době trvání soutěže resp. od 26.4.2017 00:00:01 hod. do 23.5.2017 23:59:59 hod. provede na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/billa registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že vyplní do zde umístěného formuláře:
požadované kontaktní údaje - své jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail,
požadované údaje ze soutěžní účtenky - datum a čas nákupu a číslo účtenky.

ticket-image

dále soutěžící odpoví na soutěžní otázku: “Proč by Vaše dítě mělo vyhrát účast ve Fotbalové škole Petra Čecha?“ a to co nejkreativnějším, nejoriginálnějším a nejpřesvědčivějším způsobem;
a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

c) Nákup soutěžních výrobků, resp. dvou produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew nebo Lay’s (v libovolné kombinaci), a odeslání soutěžního formuláře vč. zodpovězení otázky na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz musí být řádně a úplně realizováno (resp. doručeno) v řádném termínu konání soutěže, tj. od 26.4.2017 00:00:01 hod. do 23.5.2017 23:59:59 hod.. V případě, že soutěžící na www.fotbal-pepsi.cz/billa nesplní podmínky soutěže, resp. jeho soutěžní registrace budou neúplně provedené, či provedené dříve či později, či nákupy provedené dříve či později, než je termín konání soutěže, nebude na jeho registrace brán zřetel.

Účastníci odesláním webového formuláře se svou odpovědí na položenou soutěžní otázku a vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude uveřejněno na www.fotbal-pepsi.cz/billa v případě, že se stanou výherci v soutěži.

Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou odpovědí na položenou soutěžní otázku a s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup dvou produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew nebo Lay’s, v libovolné kombinaci, v termínu konání soutěže, v prodejně Billa). Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 4 soutěžní výrobky, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednou. (1x účast ve Fotbalové škole Petra Čecha pro Vaše dítě nebo 1x sportovní tašku Puma)

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

5) Určení výherců a výhra v soutěži:

Do soutěže je vloženo celkem 25 ks výher:
5 x účast ve Fotbalové škole Petra Čecha pro Vaše dítě, škola probíhá od 1. 7. 2017 do 7. 7. 2017 v tréninkovém centru AC Sparta Praha v Praze na Strahově. Podmínky účasti na škole se řídí pravidly fotbalové školy dostupnými na www.skola.petr-cech.cz, výherce a dítě se jimi zavazují řídit, zejména dítě musí být v okamžiku zahájení kurzu ve věku 7-15 let. S účastí dítěte na čerpání výhry musí vyslovit jeho rodiče (zákonní zástupci) svůj předchozí písemný souhlas. Soutěžící prohlašuje, že nese plnou odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu a zdraví za dítě, které čerpá předmětnou výhru jeho prostřednictvím, zejména odpovídá za získání jednotlivých souhlasů od zákonných zástupců dítěte, v případě, pokud soutěžící není zákonným zástupcem dítěte a dítěti výhru pouze daroval.
Termín výhry si výherce nemůže vybrat, termín je pevně dán. Termín není měnitelný ani v případě, že se výherce resp. dítě tohoto termínu nemůže zúčastnit. Zadavatel ani pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy výherce vzniklé v místě realizace výhry.

Součástí výhry je pouze účast ve Fotbalové škole Petra Čecha, s tím, že obsah výhry určuje pořadatel Fotbalové školy. Výherce ani dítě není oprávněn požadovat více, než bude poskytnuto (např. dopravu na místo atp.).
Výherce odpovídá za to, že veškeré chování dítěte po celou dobu kurzu bude v souladu s pokyny pořadatele tohoto kurzu a přebírá na sebe plnou odpovědnost za účast dítěte na čerpání své výhry. Zákonný zástupce / rodič musí s čerpáním výhry příslušného dítěte souhlasit. Výherce na sebe berou plnou odpovědnost za zajištění tohoto souhlasu zákonných zástupců a přebírá veškerou odpovědnost za účast dítěte na čerpání výhry.
Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži (zejména pořadatel a zadavatel soutěže) nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, či dítětem nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou dítě či soutěžící utrpí během čerpání své výhry. Výherce a dítě se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při čerpání výhry, pokyny pořadatele či zadavatele a pokyny Fotbalové školy. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být ze soutěže bez dalšího vyloučen.

20 x sportovní taška Puma, katalogové číslo 7390501 (Arsenal Medium Bag Puma red- black- white)

(dále jen „výhra“).

Výherce vyhrává 1 kus příslušné výhry.

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

Odborná porota (tříčlenná) složená ze zástupců pořadatele a zadavatele soutěže vybere ze všech platných soutěžních registrací do soutěže v době jejího trvání dvacet pět (25) soutěžících, kteří zcela splnili podmínky soutěže a jejichž soutěžní odpověď byla odbornou porotou vyhodnocena, jako nejpřesvědčivější a nejvíc vyhovující podmínkám zadaného tématu (jako 1 - 25 v pořadí ze všech soutěžících). Prvních 5 soutěžících, kteří byly vybráni jako 1. až 5. v pořadí ze všech soutěžících zapojených do soutěže vyhrávají účast ve škole Petra Čecha pro Vaše dítě. Soutěžící, kteří byli jako výherci vybráni jako 6. – 25. místě ze všech soutěžících vyhrávají výhru taška Puma.

Soutěž bude vyhodnocena jednorázově po jejím ukončení, o vyhodnocení bude pořízen písemný záznam.

Výherci budou kontaktováni telefonicky na telefonní číslo, které uvedli při registraci do soutěže a to obratem po skončení soutěže, nejpozději však do 15. 6. 2017, 17. hodiny. Výherce bude po telefonu vyzván, aby nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (či ověřenou kopii) soutěžní účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilku zasílat prostřednictvím doporučené pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

Výherci dále v soutěžní zásilce společně s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou doručovací adresu na území České republiky si přejí výhru zaslat.

Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do 30.6.2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, který byl odbornou porotou pro tyto účely vybrán, s tím, že tento postup bude opakován max. 2 krát.

Výhry (taška Puma a poukaz na účast na škole) budou výhercům doručeny prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, který byl odbornou porotou pro tyto účely vybrán, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

6) Soutěžní odpověď

Do soutěže nebudou zařazeny zejména soutěžní odpovědi na položenou soutěžní otázku (dále jen „soutěžní díla“) dosažená (získaná, pořízená,…) na základě jednání proti pravidlům soutěže či soutěžní díla dosažená na základě jednání, které bude jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo soutěžní díla, která budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo morálkou. Posouzení soutěžních děl náleží pořadateli a je konečné bez možnosti přezkumu soudem či jiným orgánem. Soutěžní díla nesplňující tyto podmínky budou případně, pokud byla do soutěže zařazena, ze soutěže vyloučena bez uvedení důvodu a jakékoli náhrady.

Soutěžící zařazením (odesláním) soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel prohlašuje, potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele prokázat bez zbytečného odkladu:

a) písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo pořídil sám, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu,

b) písemným výslovným souhlasem, že souhlasí se zařazením soutěžního díla do této soutěže, a že souhlasí se zveřejněním a šířením soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel,
c) písemným výslovným souhlasem osoby resp. všech osob případně zachycených v soutěžním díle, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže a případně ztrácí nárok na výhru. Soutěžící odpovídá za případná porušení práv třetích osob včetně práv autorských a práv na ochranu osobnosti.

Do soutěže budou zařazena pouze díla splňující jednoznačně následující podmínky:
soutěžní dílo odpovídá podmínkám soutěže a stanovenému zadání.
soutěžní dílo neporušuje ani nenabádá k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob ani norem slušného chování.
soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazena, popřípadě ze soutěže budou vyloučena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Pořadatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo zadavateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy pořadatele nebo zadavatele.

7) Licenční oprávnění

Zasláním odpovědi na položenou soutěžní otázku resp. soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje zadavateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce www.fotbal-pepsi.cz oficiální Facebook stránce PEPSI či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Zadavatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící, účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže (zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže, je povinen pořadateli nebo zadavateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

Výherce a dítě (resp. jeho zákonný zástupce) vyslovují v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) souhlas s tím, aby zadavatel a pořadatel v rámci jejich účasti na čerpání výhry (škola Petra Čecha) v rámci soutěže pořizoval jejich podobizny, fotografické a obdobné snímky, zvukověobrazové záznamy, týkající se jejich osobnosti a projevů osobní povahy.

Výherce a dítě (resp. jeho zákonný zástupce) uděluje v souladu s § 77 a násl. občanského zákoníku zadavateli a pořadateli soutěže svolení k užití materiálů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku resp. materiály pořízené během čerpání výhry (škola Petra Čecha) v rámci soutěže, bez dalšího podle rozhodnutí zadavatele či pořadatele v neomezeném místě, množství a čase a ke všem způsobům a šíření (dle § 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění) zejména následujícími způsoby:
a) na webových stránkách www.fotbal-pepsi.cz
b) v tištěných materiálech ( tisková zpráva, články v časopisech, pos materiály apod.),
c) v dalších komunikačních médiích (televizní vysílání, rozhlasové vysílání, filmové zpravodajství, internet, atd.).
Výherce a dítě (resp. jeho zákonný zástupce) souhlasí s tím, aby práva uvedená v tomto odstavci byla bez dalšího převoditelná zadavatelem či pořadatelem na třetí subjekt.

8) Obecná ustanovení

a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová adresa soutez@4pap.cz. Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

c) Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

e) Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel nezodpovídají za doručení výher.

f) Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

g) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

h) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

i) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

j) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

k) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

l) Účastí v soutěži resp. odesláním soutěžní registrace souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

m) Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

n) Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

o) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

p) Zadavatel a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

q) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

r) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

s) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.fotbal-pepsi.cz/billa.

V Praze 8.2.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10
Příloha číslo1
Seznam prodejen Billa na území České Republiky

č.fil., BILLA město, Adresa,

101
Praha - Strašnice
V Olšinách 108
101 00 PRAHA 10

103
Praha - Prosek
Vysočanská 20/382
190 00 PRAHA 9

104
Říčany u Prahy
Černokostelecká 1919
251 01 ŘÍČANY U PRAHY

105
Praha - Měcholupy
Hornoměcholupská 5
109 00 PRAHA 10

107
Praha - Modřany
Plovdivská 11/3426

143 00 PRAHA 4

111
Čestlice Spektrum
Obchodní 113

251 01 ČESTLICE

114
Praha - Celnice
V Celnici 1031/4

110 00 PRAHA 1

115
Beroun
Nám. Marie Poštovné 1732

266 01 BEROUN

117
Hořovice
Masarykova 1538/3

268 01 HOŘOVICE

118
Praha - Kbely
Žacléřská 1040/1
197 00 PRAHA 19

119
Praha - OSN
Freyova 945/35

190 00 PRAHA 9

120
Praha - Myšák
Vodičkova 710/31

110 00 PRAHA 1

122
Praha - Ruzyně II.
Aviatická 1017/2

160 00 PRAHA 6

123
Praha - Hlavní nádraží
Wilsonova 300/8

110 00 PRAHA 2

124
Dolní Počernice
Českobrodská 920

190 12 DOLNÍ POČERNICE

125
Praha - OC Krakov
Lodžská 850/6

181 00 PRAHA 8

126
Praha 5 - Radotín
Vrážská 1507

153 00 PRAHA 5

127
Lety u Dobřichovic
Pražská 459

252 29 DOBŘICHOVICE LETY

130
Kostelec / Černými Lesy
Pražská 1204

281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

131
Praha - Jankovcova
Jankovcova ul. 1603/47a

170 00 PRAHA 7

134
Praha - Březiněves
Ďáblická 1061

182 00 PRAHA BŘEZINĚVES

135
Praha - Siemensova
Siemensova 2716/2

155 00 PRAHA 13

137
Praha - Hráského
Hráského 2231/25

148 00 PRAHA 11

139
Kamenice
Ringhofferovo Náměstí 550

251 68 KAMENICE

145
Praha Quadrio
Spálená 2121/22

110 00 PRAHA 1

146
Mníšek pod Brdy
Řevnická 1109

252 10 MŇÍŠEK POD BRDY

147
Dolní Chabry
K Ďáblicům 1117/1

184 00 DOLNÍ CHABRY

154
Šestajovice
ul. Revoluční , 250 92 Šestajovice

157
Karlín
Sokolovská 88/91 186 00 Praha 8 - Karlín

162
Úvaly
ul. Škvorecká 250 82 Úvaly

168
Praha Blox
Evropská 2758/11 160 00 Praha 6 – Dejvice

201
Kladno
Štěchova 3182

272 00 KLADNO

202
Ústí nad Labem
Ladova 3325/2a

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

205
Slaný- Na dolíkách
Petra Hrubého 285

274 01 SLANÝ

206
Jablonec n. Nisou
Poštovní 2891/11

466 01 JABLONEC NAD NISOU

207
Teplice II
Alejní 3198

415 01 TEPLICE

209
Varnsdorf
Otáhalova 3157

407 47 VARNSDORF

210
Liberec-Františkov
Švermova 362

460 10 LIBEREC

211
Litvínov
Podkrušnohorská 1725

436 01 LITVÍNOV

213
Děčín Korál
Plzeňská 1700/9

405 02 DĚČÍN

214
Čelákovice
Sokolovská 1959

250 88 ČELÁKOVICE

215
Kladno - Kročehlavy
Arménská 3277

272 01 KLADNO

216
Liberec
Na Rybníčku 873/3

460 01 LIBEREC

217
Louny
Komenského 2771

440 01 LOUNY

218
Roudnice nad Labem
Kratochvílova 1991

413 01 ROUDNICE NAD LABEM

219
Mladá Boleslav
Tř. Václava Klementa 1459

293 01 MLADÁ BOLESLAV

220
Ústí nad Labem
Bílinská 3490/6

401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

222
Podbořany
Žatecká 987

441 01 PODBOŘANY

223
Ústí nad Labem
Krčínova 841/9

400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

224
Liberec - Plaza
Palachova 1404/2

460 90 LIBEREC

226
Neratovice
Kojetická 1022

277 11 NERATOVICE

228
Benátky nad Jizerou
Platanova 596

294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU

229
Tanvald
Krkonošská 647

468 41 TANVALD

230
Lovosice
Terezínská 1120

410 02 LOVOSICE

231
Jičín
Husova 1058

506 01 JIČÍN

232
Ústí nad Labem
Masarykova 3124/32, 400 01 Ústí nad Labem

233
Most
Chomutovská 1316

434 01 MOST

235
Teplice
Přítkovská 1613/2

415 01 TEPLICE

236
Děčín - Pivovar
Sofijská 2/3

405 02 DĚČÍN

237
Česká Lípa
Děčínská 3271

470 01 ČESKÁ LÍPA

302
Tábor
Fr. Křižíka 505/23

390 01 TÁBOR

304
Tábor II.
Kapitána Nálepky 2397

390 03 TÁBOR

305
Strakonice
Nádražní 1315

386 01 STRAKONICE

306
České Budějovice
Jeronýmova 1750/21

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

307
Plzeň
Náměstí Generála Píky 2703/27

326 00 PLZEŇ

308
Nýřany
Benešova Třída 1304

330 23 NÝŘANY

309
České Budějovice
Milady Horákové 1657/24

370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE

310
Rokycany
Jiráskova 1207

337 01 ROKYCANY

311
Příbram II
Milínská 134

261 01 PŘÍBRAM

312
Milevsko
Nádražní 1514

399 01 MILEVSKO

313
Benešov
Vnoučkova 1699

256 01 BENEŠOV

314
Tachov
Mánesova 2159

347 01 TACHOV

315
Klatovy
Nádražní 172

339 01 KLATOVY

316
Přeštice
Třída 1.máje 1280

334 01 PŘEŠTICE

317
Sedlčany
Sedlecká 599

264 01 SEDLČANY

318
Vlašim
Vlasákova 1830

258 01 VLAŠIM

319
Rakovník
Nábřeží Dr.Beneše 2509

269 01 RAKOVNÍK

320
Kraslice
Resslova 1810

358 01 KRASLICE

321

Rybniční 2744

352 01 AŠ

322
Karlovy Vary
Krokova 649/30

360 01 KARLOVY VARY

324
Plzeň, Monika
Majerova 2525/7

301 00 PLZEŇ

325
Týn nad Vltavou
Horní Brašov 759

375 01 TÝN NAD VLTAVOU

328
České Budějovice BIOS
Pekárenská 2783/39

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

403
Havlíčkův Brod
Masarykova 2051

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

404
Třebíč
M. Majerové 296

674 01 TŘEBÍČ - Týn

405
Moravské Budějovice
Husova 398

676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

406
Pelhřimov
Průběžná 2271

393 01 PELHŘIMOV

407
Humpolec
Na Kasárnách 1632

396 01 HUMPOLEC

409
Velké Meziříčí
Hornoměstská 370/51

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

411
Ledeč nad Sázavou
Tyršovo nábřeží 596

584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

501
Kolín
Seifertova 160

280 02 KOLÍN

502
Kutná Hora
Lorecká 665

284 01 KUTNÁ HORA

503
Hořice
Aloise Jilemnického 2068

508 01 HOŘICE

504
Pardubice
Náměstí Republiky 1400

530 02 PARDUBICE

505
Pardubice
Na Spravedlnosti

530 02 PARDUBICE

506
Rychnov nad Kněžnou
Hrdinů Odboje 1606

516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

507
Česká Třebová
Tkalcovská 350

560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

508
Kolín
Rorejcova ulice 906

280 02 KOLÍN

509
Litomyšl
Mařákova 1198

570 01 LITOMYŠL

510
Dvůr Králové
Legionářská 2989

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

512
Chrudim
Rooseveltova 47

537 01 CHRUDIM

514
Týniště nad Orlicí
17. Listopadu 1003

517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

515
Žamberk
Divišova 1500

564 01 ŽAMBERK

516
Hlinsko
Poličská 1561

539 01 HLINSKO

517
Čáslav
Chrudimská 1671

286 01 ČÁSLAV

518
Přelouč
Sokolovské Nám. 1557

535 01 PŘELOUČ

519
Hradec Králové Aupark
Gočárova 1754/48a, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

520
Hradec Králové
Třída E.Beneše 1418/23

500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

521
Polepská
280 02 Kolín

601
Brno
Stránského 3033/28

616 00 BRNO

603
Břeclav
Třída 1.Máje 3086/2

690 02 BŘECLAV

604
Znojmo
Pražská 2643/72

669 02 ZNOJMO

605
Brno - Rondo
Křídlovická 911/34

603 00 BRNO

606
Brno -Vinohrady
Žarošická 4292/30

628 00 BRNO

608
Brno - Medlánky
Podpěrová 518/6

621 00 BRNO

610
Brno - Lesná
Okružní 855/33

638 00 BRNO

614
Uherské Hradiště
Velehradská Třída 1300

686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

616
Blansko
Svitavská 2307/16

678 01 BLANSKO

617
Prostějov
Plumlovská 4210/104

796 01 PROSTĚJOV

618
Veselí nad Moravou
Chaloupky 585

698 01 CHALOUPKY

620
Mikulov
Republikánské Obrany 916/7

692 01 MIKULOV

621
Zlín - Zlaté Jablko
Náměstí Míru 174

760 01 ZLÍN

622
Brno - Křenová
Křenová 493/73

602 00 BRNO

624
Moravská Třebová
Marxova 136/21

571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

625
Nové Město na Moravě
Brněnská 241

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

627
Brno, OC Perla
Náměstí Svornosti 2573/6

616 00 BRNO

630
Brno, Minoritská
Minoritská 473/10

602 00 BRNO

701
Český Těšín
Jablůnkovská 1935/10

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

703
Krnov
Bezručova 2246/31a

794 01 KRNOV

704
Orlová
F.S.Tůmy 1331

735 14 ORLOVÁ

705
Opava
Na Pastvisku 1571/5

747 05 OPAVA

707
Jeseník
Bezručova 651/6a

790 01 JESENÍK

708
Olomouc
Hynaisova 554/11

772 00 OLOMOUC

709
Hranice
Studentská 1926

753 01 HRANICE

710
Přerov
Seifertova 2875/3

751 22 PŘEROV

711
Havířov
Dlouhá Třída 860/1a

736 01 HAVÍŘOV

713
Holešov
Masarykova 1612

769 01 HOLEŠOV

714
Bruntál
Ruská 1919/7

792 01 BRUNTÁL

715
Frýdek Místek
Staroměstská 3290

738 01 FRÝDEK MÍSTEK

716
Olomouc
Jeremiášova 486/1

772 00 OLOMOUC

717
Frýdlant nad Ostravicí
Hlavní 1709

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

720
Karviná
Tř. 17 listopadu 23/2

733 01 KARVINÁ

721
Litovel
Příčná 1263/4

784 01 LITOVEL

722
Šumperk
Lidická 3047/50

787 01 ŠUMPERK

723
Rožnov p. Radhoštěm
Meziříčská 2306

756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

724
Ostrava Dubina
Bohumíra Četyny 3025/15 700 30

OSTRAVA, Bělský Les

726
Zábřeh na Moravě
Kosmonautů 2109/7

789 01 ZÁBŘEH NA MORAVĚ

728
Hlučín
Opavská 1886/27a

748 01 HLUČÍN

729
Ostrava - Luna
Patrice Lumumby 2717/1a

700 30 OSTRAVA

731
Frýdek Místek
Na Příkopě 3727

738 01 FRÝDEK MÍSTEK

732
Olomouc Bělidka
Pavlovická 272/18

779 00 OLOMOUC

733
Ostrava Mariánské Hory
1. Máje 84/10

709 00 OSTRAVA

734
Přerov
Galerie Přerov, Čechova 929/26, 750 02 Přerov

802
Vejprty
Potoční 1299

431 91 VEJPRTY

803
Praha - Prosek II.
Jablonecká 712

190 00 PRAHA 9

804
Praha - Petřiny
Na Petřinách 1945/55

160 00 PRAHA 6

805
Praha - Šárka
Evropská 695/73

160 00 PRAHA 6

806
Praha - Florenc
Sokolovská 69/14

180 00 PRAHA 8

807
Praha - Libeňka
Na Hrázi 177/4

180 00 PRAHA 8

808
Praha - Labe
Mazancova 3058/2

140 00 PRAHA 4

809
Praha - Rozvoj
Křejpského 1752/2

149 00 PRAHA 4

810
Praha - Argentinská
Dělnická 217/3

170 00 PRAHA 7

811
Praha - Novodvorská
Vavřenova 1172/12

140 00 PRAHA 4

812
Praha - Barrandov
Tilleho Nám. 793/1

152 00 PRAHA 5

813
Praha - Stodůlky
Jeremiášova 1239/7a

150 00 PRAHA 5

814
Praha - Lodžská
Lodžská 24

181 00 PRAHA 8

815
Praha - Lužiny
Archeologická 2256/1

150 00 PRAHA 5

816
Praha - DBK
Budějovická 1667/64

140 00 PRAHA 4

817
Praha - Kamýk

Vosatkova 285/1

140 00 PRAHA 4

818
Malešice
Počernická 272/96

108 00 PRAHA 10

819
Bělehradská
Bělehradská 350/50

120 00 PRAHA 2

822
Řepy
Skuteckého 49/3

160 00 PRAHA 6

823
Korunní Dvůr
Korunní 810/104

101 00 PRAHA 10

825
Dědina
Žukovského 888/2

161 00 PRAHA 6

826
Letná
Letenské Náměstí 38/7

170 00 PRAHA 7

827
Ostrava II.
Masarykovo Nám. 3090/15

723 53 OSTRAVA

828
Zlín II
T.G. Masaryka 6

760 01 ZLÍN

831
Sokolov
Pionýrů 2025

356 01 SOKOLOV

832
Karlovo náměstí – City
Karlovo Náměstí 2097/10

120 00 PRAHA 2

833
Beroun
Plzeňská 230

266 01 BEROUN

834
Plzeň Luna
Skupova 490/24

320 03 PLZEŇ

835
Brno Líšeň
Sedláčkova 2557/4

628 00 BRNO

836
Brno Rubín
Makovského Nám. 2574/1

616 00 BRNO

838
Brno Kounicova
Kounicova 966/67a

602 00 BRNO

839
Kolín
Náměstí Republiky 43

280 00 KOLÍN

840
Kladno
Klainerova 112

272 01 KLADNO

842
Plzeň Plaská
Plaská 1265/7

323 27 PLZEŇ

844
Jihlava
Havlíčkova 4821/13

586 01 JIHLAVA

845
Papírnická Plzeň
Papírnická 2570/3

326 00 PLZEŇ

846
Otrokovice
Náměstí 3. Května 1301

765 02 OTROKOVICE

847
Chomutov
Zborovská 5342

430 01 CHOMUTOV

848
Příbram
Jana Drdy 529

261 05 PŘÍBRAM

849
Olomouc Dobnerova
Dobnerova 1195/27

772 00 OLOMOUC

853
Zlín
Okružní 5290

760 05 ZLÍN

856
Brno Akát
Kubíčkova 1080/6

635 00 BRNO

857
Č. Budějovice - K.I.N
Mánesova 1948

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

858
Trutnov
Čs. Armády 906

541 01 TRUTNOV

859
Strakonice
Na Ohradě 2

386 01 STRAKONICE

869
Č.Budějovice - Cíl
Jana Opletala 926/20

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

874
Turnov
Studentská 1651

511 01 TURNOV

875
Děčín
Řetězová 1368/15

405 02 DĚČÍN

877
Brno Srbská
Srbská 2653/51

612 00 BRNO

884
Vrchlabí
Krkonošská 16

543 01 VRCHLABÍ

885
Olomouc II
8. Května 465/24

772 00 OLOMOUC

886
Prostějov
Dukelská Brána 25/7

797 25 PROSTĚJOV

890
Cheb
Svobody 2094/6

350 02 CHEB

891
Karlovy Vary – City
T.G.Masaryka 2023/10

360 01 KARLOVY VARY

892
Břevnov – City
8. Listopadu 228/1a

160 00 PRAHA 6

893
Vítkov
Koněvova 188/30

130 00 PRAHA 3

894
Šimůnkova
Šimůnkova 1625/1

182 00 PRAHA 8

895
Brno Řečkovice
Kolaříkova 1497/1

621 00 BRNO

896
Brno Omega
Náměstí svobody 702/9

602 00 BRNO

897
Praha - Markéta
Radimova 2322/40

160 00 PRAHA 6

Soutěž již proběhla a je ukončena!